ابلاغ حکم تعدادی از دهیاران بخش توسط بخشدار مرکزی


ابلاغ حکم دهیاران
۱- کریم پور دهیار باریک کلا مرزون آباد
۲- محمدجانی دهیار آغوزبن
۳- حسن زاده دهیار قصاب ذالکان
۴- سید علیزاده دهیار پایین گنج افروز
۵- محسنی دهیار بالا کهلودشت
۶- اکبری دهیار روشن آباد
۷- براری دهیار کلمدان
۸- ملک زاده دهیار بندارکلا آغوزبن
توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، عضو محترم شورای اسلامی ، روسای محترم شوراهای اسلامی روستاهای فوق ، دبیر دهیاران ، کارشناس بخشداری …

دهیار محترم بندارکلا آغوزبن
دهیار محترم کلمدان نقیب
دهیار محترم روشن آباد
دهیار محترم کلهودشت بالا
دهیار محترم پایین گنج افروز
دهیار محترم قصاب ذالکان
دهیار محترم آغوزبن
دهیار محترم باریک کلا مرزون آباد