ابلاغ حکم دهیاران روستاهای بخش مرکزی بابل


ابلاغ حکم دهیاران روستاهای بالا بیشه سر و پایین درویش خاک توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و کارشناس بخشداری