ابلاغ حکم دهیاران روستاهای بخش مرکزی بابل


ابلاغ حکم دهیاران روستاهای مشهدی کلا ، میرودپشت ، ولی عصر ، سلیمانکلا ، خراسان محله ، کبودکلا توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با همراهی کارشناس محترم بخشداری ، اعضای محترم شورای اسلامی بخش ، روسای شوراهای اسلامی روستاهای فوق در بخشداری