اسامی بخشداران بخش مرکزی بابل بعد از انقلاب تا کنون


خاتمه خدمت شروع به کار سمت نام و نام خانودگی ردیف
۱۳۴۹/۸/۱ ۱۳۴۷/۴/۱۸  معاون و بخشدار مرکزی فریدون هوشیار خواه  ۱
۱۳۵۰/۶/۱۱ ۱۳۴۹/۱۰/۱۲  معاون و بخشدار مرکزی سید محمود ارشیا  ۲
۱۳۵۳/۷/۹ ۱۳۵۰/۱۱/۱۳  معاون وبخشدار مرکزی خانم گیتی نورما  ۳
۱۳۵۵/۵/۱۶ ۱۳۵۳/۱۰/۲۵  معاون و بخشدار مرکزی حسین مهراز  ۴
۱۳۵۹/۵/۱۶ ۱۳۵۵/۲/۱  معاون و بخشدار مرکزی خانم قدسیه اسدی  ۵
۱۳۵۹/۱۲/۲ ۱۳۵۹/۵/۱۶  معاون و بخشدار مرکزی حسینعلی جعفریان  ۶
۱۳۶۰/۱۲/۱ ۱۳۶۰/۱/۹  معاون و بخشدار مرکزی میرخلاق میرنیا  ۷
۱۳۶۸/۳/۲۴ ۱۳۶۰/۱۲/۲۶  بخشدار مرکزی محمد تقی قانعی  ۸
۱۳۷۱/۳/۳ ۱۳۶۸/۳/۲۴  بخشدار مرکزی نقی مهدی نسب  ۹
۱۳۷۶/۱/۲۴ ۱۳۷۱/۳/۳  بخشدار مرکزی محمد علی عباسی  ۱۰
۱۳۷۶/۶/۲۴ ۱۳۷۶/۱/۲۴  بخشدار مرکزی محمد علی حسنپور  ۱۱
۱۳۸۰/۱/۱ ۱۳۷۷/۶/۲۴  بخشدار مرکزی فریدون صادقی ۱۲
۱۳۸۲/۸/۳ ۱۳۸۰/۱/۱  بخشدار مرکزی رضا علی بلباسی ۱۳
۱۳۸۵/۷/۲

  ۱۳۸۲/۸/۴

 بخشدار مرکزی تقی قربانی  ۱۴
 ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۸۵/۷/۲ بخشدار مرکزی غلامرضا سماکوش  ۱۵
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ بخشدار مرکزی  محمد حاجی اسماعیلی امیری  ۱۶
   ۱۴۰۱/۰۳/۲۴  بخشدار مرکزی  فضل الله حیدری رمی  ۱۷