بازدیدبخشدار از طرح هادی روستای قائمیهمحمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی بابل به اتفاق مهندس سعید خدادانیا سماکوش کارشناس فنی بخشداری و مهدی عابدی کارشناس فرمانداری ویژه شهرستان بابل ودهیار وشورای اسلامی روستای قائمیه از طرح هادی روشتای فوق بازدید نمودند .