بازدیدوسرکشی بخشدار مرکزی به اتفاق رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ورییس شورای بخش مرکزی ازاجرای طرح هادی روستای ایین بیشه سر
بازدید محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی به اتفاق رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رییس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان بابل از اجرای طرح هادی روستای پایین بیشه سر وهمچنین بازدید از تمرین تیم خونه به خونه بابل دز زمین ورزشی بیشه سر