بازدید از آبگرفتگی محور بابل به سیمرغ…؛


صبح امروز مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه مهندس ابراهیمی معاون محترم فنی و عمرانی فرمانداری از آبگرفتگی محور بابل به سیمرغ بازدید کردند و بر لایروبی رودخانه جنب خیابان از طریق امور اب شهرستان بابل تاکید کردند.

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰