بازدید از آیش مهدی آباد روستای پایین گنج افروز


بازدید میدانی مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بابل مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و ریاست محترم شورای اسلامی بخش مرکزی ، ریاست محترم راهداری شهرستان بابل ، ریاست محترم امور آب شهرستان بابل ، ریاست محترم جهاد کشاورزی شهرستان بابل از روند تسطیح و خاک ریزی وتخیله آب از آیش مهدی آباد روستای پایین گنج افروز…