بازدید از اجرای طرح هادی روستای اله رودبار


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و مهندس روحی ریاست محترم بنیاد مسکن همچنین با حضور شورای اسلامی و دهیار محل از پروژه آسفالت فاز اول طرح هادی روستای اله رودبار بازدید کردند.