بازدید از اجرای طرح هادی روستای شمشیرمحله


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، رییس بنیاد مسکن ، رییس شورای بخش مرکزی ، دهیار و شورای اسلامی از اجرای طرح هادی روستای شمشیرمحله