بازدید از حریم جاده اصلی روستای سیاهکلامحله


بخشدار محترم مرکزی مهندس حاج اسماعیلی و ریاست محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان بابل بابت جلوگیری از محصور کردن زمینها در داخل حریم جاده اصلی بازدید کردند.