بازدید از دکل مخابراتی روستای موزیگله


صبح امروز مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم مخابرات شهرستان و رئیس محترم شورای بخش از نصب دکل مخابراتی جهت تقویت ارتباط و اینترنت در روستای موزیگله بازدید کردند.