بازدید از روستای باریک کلا مرزون آباد


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی به همراه رؤسای محترم بنیاد مسکن،راهداری و حمل و نقل و شورای اسلامی بخش از پروژه ی آسفالت روستای باریک کلا بازدید کردند.