بازدید از روستای ترک محله در خصوص نصب دکل bts


صبح امروز مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل به همراه رئیس محترم مخابرات شهرستان و شورای اسلامی روستای ترک محله از نصب دکل BTS روستای ترک محله بازدید کردند…