بازدید از مجموعه بنکداران خواروبار و لبنیات شهرستان بابل


بازدید مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مدیر عامل محترم شهرکهای صنعتی استان ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم اداره صمت ، رئیس محترم انجمن کارفرمایان و کارآفرینان از مرحله ساخت و آماده سازی مجموعه بنک داران خواربار و لبنیات شهرستان در محدوده روستای محمودآباد…