بازدید از محور بابل به سیمرغ


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم شورای بخش ، دهیار محترم سلطان محمد طاهر و پیمانکار محمدنیا که در مناقصه ادامه عملیات زیر سازی و اسفالت محور بابل سیمرغ برنده شدند ، از این محور بازدید کردند.