بازدید از نحوه جمع اوری آبهای سطحی روستای گرجی آباد


بازدید از نحوه جمع اوری آبهای سطحی روستای گرجی آباد با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، دهیار و شورای محترم روستای گرجی آباد…