بازدید از وضعیت راه برجی خیل لنگور


بازدید رئیس محترم خزانه استان و معاون محترم بسیج سازندگی استان باتفاق مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از روستای برجی خیل لنگور در خصوص وضعیت راه این روستا