بازدید از وضعیت کرونای مدارس روستایی


در راستای دستور استاندار محترم مازندران جهت بازدید از وضعیت کرونای مدارس روستایی سطح بخش با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اقای سیف الله پور از بازرسی استانداری مازندران