بازدید از پروژه آسفالت روستای هریکنده


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل از آسفالت راه دسترسی روستای هریکنده بازدید کردند.

این پروژه به طول ۲۰۰ متر انجام شد.