بازدید از پل در حال احداث روستای آهنگرکلای کوچک


مهندس ابراهیمی معاون محترم فنی فرمانداری و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس محترم بنیاد مسکن ، رییس محترم امور آب و …. از پل در حال احداث روستای آهنگر کلای نوشیروانی بازدید کردند.