بازدید از گلخانه و پرورش گیاه در روستای سلطان محمدطاهر


بازدید مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، سردار ملک نیا رئیس محترم دفتر سردار سعادتی از گلخانه و پرورش گیاه در روستای سلطان محمد طاهر…