بازدید بخشدار به اتفاق فرماندار از مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران شهر امیرکلامحمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل به اتفاق فرماندار شهرستان ودیگر مسئولین ادارات از مرکز فنی وحرفه ای خواهران شهر امیرکلا بازدید در ادامه به افتتاح مرکز آموزشی صنایع غذایی کارمدا این مرکز پرداختند .