بازدید بخشدار محترم مرکزی از طرح هادی روستای اله رودبار


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، رئیس بنیاد مسکن ، رئیس شورای بخش مرکزی و شوراهای محترم روستا و دهیار روستا از پروژه آسفالت فاز اول طرح هادی روستای اله رودبار بازدید کردند.