بازدید بخشدار مرکزی از اجرای طرح هادی روستای مشهدیکلا مرزون آباد


بازدید از اجرای طرح هادی بطول سه کیلومتر در روستای مشهدی کلا توسط خود یاری اهالی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس محترم بنیاد مسکن ، شورا و دهیار روستا با جمع اعتبار برای اجرا حدود ۱۲ میلیارد ریال