بازدید بخشدار مرکزی از اجرای طرح هادی روستای گله کلای مرزون آباد


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس محترم بنیاد مسکن از اجرای طرح هادی موضوع جوب و جدول در حال احداث روستای گله کلای مرزون اباد بازدید کردند.