بازدید بخشدار مرکزی از اجرای طرح هادی روستای مشهدی کلا مرزون آباد


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی باتفاق رئیس محترم بنیاد مسکن از اجرای جوب جدول کانیو (طرح هادی) بطول ۵۵۰۰ متر در خیابان اصلی و کوچه ها…