بازدید بخشدار مرکزی از تعریض مسیر بابل کیاکلا


بازدید از تعریض مسیر محور بابل به سیمرغ با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم راهداری ، نماینده مخابرات ، رئیس محترم اداره گاز شهرستان و پیمانکار در خصوص جابجایی تاسیسات در مسیر تعریض…