بازدید بخشدار مرکزی از خانه در حال احداث روستای بوله کلا مرزون آباد توسط خانه سالمندان…


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی به همراه هیات مدیره خانه سالمندان از ساختمان در حال احداث در روستای بوله کلا مرزون آباد بازدید کردند و به بررسی مشکلات آن پرداختند.

شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰