بازدید بخشدار مرکزی از خانه محروم روستای باباآباد


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از خانه محرومین روستای باباآباد بهمراه رئیس محترم کمیته امداد ، رئیس محترم شورای بخش مرکزی ، دهیار محترم باباآباد و کارشناس کمیته امداد بازدید کردند.