بازدید بخشدار مرکزی از رودخانه هراز در جاده قدیم آمل-بابل


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه حاجی صالحیان عضو محترم شورای بخش مرکزی و نماینده امور آب و سر میرآب از سهمیه بندی آب در مسیر رودخانه هراز در جاده قدیم بابل آمل بازدید کردند.