بازدید بخشدار مرکزی از روستای استردیکلا


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی باتفاق رییس محترم اداره مخابرات ، رییس محترم مرکز خدمات بیشه جنوبی و دهیار روستای استردیکلا در خصوص مجوز نصب فیبر نوری در این روستا بازدید بعمل آوردند.

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰