بازدید بخشدار مرکزی از روستای باریک کلا مرزون آباد


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از لایروبی کانال جمع آوری آبهای سطحی در روستای باریک کلا باحضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، شورا و دهیار روستا بازدید کردند.

جانمایی نصب دکل مخابرات در روستای باریک کلا