بازدید بخشدار مرکزی از روستای قمی کلا…


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس محترم بنیادمسکن و رئیس محترم برق بندپی غربی ، عضو محترم شورای بخش و شورا ودهیار روستای قمی کلا از مشکلات برق وطرح هادی وآبگرفتگی معابر