بازدید بخشدار مرکزی از روستای متی کلا


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس بنیاد مسکن از کوچه های لاله روستای متی کلا بازدید کردند.