بازدید بخشدار مرکزی از روند اجرای طرح هادی روستای پایین کلهودشت


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل بهمراه رئیس محترم بنیاد مسکن بابل از روند اجرای عقب نشینی و احداث جوی و جدول روستای کلهودشت پایین بازدید کردند.