بازدید بخشدار مرکزی از زمین ورزشی روستای اسبوکلا


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه عضو محترم شورای بخش و کارشناسان فنی دهیاری های بخش از زمین ورزشی روستای اسبوکلا