بازدید بخشدار مرکزی از ساخت خانه محروم روستای گرجی آباد


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل از مراحل ساخت خانه محروم در روستای گرجی آباد بازدید کردند.