بازدید بخشدار مرکزی از ساخت مسیر آب بندان روستای برجی خیل


بازدید مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از سنگ ریزی و ساخت جاده مسیر آب بندان برای عبور و دسترسی راحت تر از روستای برجی خیل لنگور به شهرستان بهمراه رئیس محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ، رئیس محترم بسیج سازندگی شهرستان و رئیس شورای بخش…