بازدید بخشدار مرکزی از شهرک مهردشت سلطان محمدطاهر


بازدید مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و معاون محترم آب روستایی و عضو محترم شورای شهرستان و شورای بخش و دهیار روستای سلطان محمد طاهر از زمین شهرک مهردشت جهت احداث تاسیسات آب …