بازدید بخشدار مرکزی از طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان امیر پازواری امیرکلا


بازدید مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان امیر پازواری شهر امیرکلا…