بازدید بخشدار مرکزی از نحوه اجرای طرح هادی روستای مشهدی کلا مرزون آباد


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم بنیاد مسکن و رئیس شورای اسلامی بخش و دهیار از طرح هادی روستای مشهدی کلا