بازدید بخشدار مرکزی از نحوه لایروبی نهر جنب دانشگاه آزاد اسلامی بابل


بازدید مهندس حاج‌اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از نحوه لایروبی نهر آب جنب دانشگاه ازاد اسلامی بابل …