بازدید بخشدار مرکزی از پروژه آسفالت و ساماندهی پارک روستای بوله کلامرزون آباد


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از پروژه آسفالت و ساماندهی پارک روستای بوله کلامرزون آباد

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰