بازدید بخشدار مرکزی از پل معلق روستای برجی خیل لنگور


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی صبح امروز بهمراه مسئول محترم مالی فرمانداری و کارشناس دهیاری از نحوه مخلوط ریزی و آب بند راه آب کشاورزی و احداث پل معلق در روستای برجی خیل لنگور بازدید کردند.