بازدید بخشدار مرکزی بابل از بهداشت روستای علمدار


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از بهداشت روستای علمدار باتفاق دهیار روستا…