بازدید بخشدار مرکزی به اتفاق معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ومدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان از طرح هادی روستای علمدار


محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل به اتفاق معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بابل و رییس شورای بخش مرکزی بابل از طرح هادی روستای علمدار بازدید نموده اند .