بازدید بخشدار مرکزی به اتفاق معاون عمرانی فرمانداری ورییس راه وشهرسازی از پل زیر گذر ورود وخروج وسایل نقلیه کشاورزان روستای روشن آباد
در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی به اتفاق معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بابل و رییس راه وشهرسازی از پل زیر گذر روستای روشن آباد به جهت ورود وخروج کشاورزان ودانش آموزان مدرسه استعداد درخشان بازدید نمودند.