بازدید شبانه بخشدار مرکزی از روستای بندارکلا آغوزبن


بازدید شبانه بخشدار محترم مرکزی در روستای بندارکلا آغوزبن هنگام نصب تابلو ورودی و شن ریزی کوچه‌ها جهت آسفالت