بازدید مسئولین از روستای قمی کلا


صبح امروز مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه معاون محترم جهاد کشاورزی ، رئیس محترم مرکز خدمات خشرودپی و مسؤلین دیگر ادارات از روستای قمی کلا بازدید کردند.